ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය  අනුව බෙදා දැක්වීම හා ඔවුනි පිළිබදව තොරතුරු විමසීමට මෙම ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

පෝෂණ යනු ආහාර නිෂ්පාදය කිරීම හෝ ආහාර ලබා ගැනීමයි.පෝෂණය අනුව ක්ෂ්‍රදු ජීවීන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ 4 කට බෙදා දැක්විය හැක.

 1. ප්‍රකාශ ස්වයංපෝෂී
 2. රසායනික ස්වයංපෝෂී
 3. ප්‍රකාශ විෂමපෝෂී 
 4. රසායනික විෂමපෝෂී 

ප්‍රකාශ ස්වයංපෝෂී

ප්‍රාථමික ශක්ති ප්‍රභවය ලෙස  සූර්යාලෝකය භාවිතා කරමින් CO ජලය වැනි සරල අකාබනික සංයෝග කාබනික සංයෝග බවට පරිවර්තනය කරයි‍.

 • සයනොබැකිටීරියා
 • දම් සල්ෆර් බැකිටීරියා
 • හරිත සල්ෆර් බැක්ටීරියා

රසායනික ස්වයංපෝෂීන්

ආකබනික රසායනික සංයෝග රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලට ලක්කිරීමෙන් පිටවන ශක්තිය භාවිතයෙන් ආහාර නිෂ්පාදය කරයි

 • Nitrobactor
 • Nitrosomonas
 • Thilbacillus

ප්‍රකාශ විශමපෝෂී

කාබනික සංයෝක ඇසුරෙන් ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා අතර ඒ සදහා ශක්තිය සූර්යාලෝකයෙන් ලබා ගනී.

 • දම් නොවන සල්ෆර් බැක්ටීරියා
 • හරිත නොවන සල්ෆර් බැක්ටීරියා

රසායනික විෂමපෝෂීන්

කාබනික සංයෝග ඔක්සිකරණය කිරීමෙන් ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා අතර අවශ්‍ය මූලික ශක්තිය ලබාගන්නේද කාබනික සංයෝග ඇසුරෙනි.

 • බොහෝ බැකිටීරියා
 • දිලීර
 • ප්‍රොටොසෝවා
 • ඇල්ගී
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
පෝෂණ ක්‍රමය කාබන් ප්‍රභවය ශක්ති ප්‍රභවය උදාහරණ
ප්‍රභා ස්වයංපෝෂක CO2 ආලෝක ශක්තිය සයනොබැක්ටීරියා , දම් සල්ෆර්බැක්ටීරියා,
හරිත බැක්ටීරියා
ප්‍රභා විෂමපෝෂක කාබනික කාබන් ආලෝක ශක්තිය දම් සල්ෆර් නොවන බැක්ටීරියා,
හරිත නොවන බැක්ටීරියා
රසායනික ස්වයංපෝෂක CO2 අකාබනික රසායනික Nitrosomonas , Nitrobacter ,
Nitrococcus
රසායනික විෂමපෝෂක කාබනික ද්‍රව්‍ය කාබනික ද්‍රව්‍ය බොහෝ බැක්ටීරියා , දිලීර , ප්‍රෝටොසෝවා

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

 1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා

Comments are closed.