ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය ගැන කතා කිරී‍මේදී ඔවුන් O වලට දක්වන සම්බන්ධතාවය අනුව ප්‍රධාන කොටස් 4 ක බෙදිය හැක.

  1. අනිවාර්යය ස්වායු
  2. අනිවාර්යය නිර්වායු
  3. ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී
  4. වෛල්පිත නිර්වායු

අනිවාර්යය ස්වායු

මොවුන් ඔක්ෂිජන් පරිභෝජනය කරමින් ජීවත් වන අතර ක්‍රියාකාරීත්වය සදහා 0 තිබීම අනිවාර්යය වේ.

  • Acetobactor
  • සයනොබැක්ටීරියා

 


අනිවාර්යය නිර්වායු

මොවුන් ඔක්ෂිජන් රහිත පරිසර වල පමනක් ජීවත් වේ.ඔක්ෂිජන් රහිත පරිසර වල ජීවත් නොවේ.

  • Clostridium spp               

ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී

ඉතාමක් සුලු ඔක්ෂිජන්  සාන්ද්‍රණයක්(1-10%) සහිත පරිසර වල ජීවත් වන අතර මොවුන් නිර්වායු ජීවීන් විශේෂයකි.

  • Lactobacillus spp

වෛකල්පිත නිර්වායු

ප්‍රධාන ස්වසන ක්‍රමය ස්වායු වන අතර තාවකාලිකව නිර්වායු තත්ව යටතේ ජීවත් විය හැක.

  • Saccharomyces cerevisiae

 

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය ගැන මූලික කරුණු මේ විදිහට පෙන්වා දෙන්න පුලුවන්.

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා

Comments are closed.