ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු පහත පරිදි පෙන්වා දිය හැක:

  • ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම නිසා සෛලයක පරිමාවට සාපේක්ෂව පෘෂ්ඨීක ක්ෂේත්‍රඵලය අධික බැවින් පහසුවෙන්
    හා කාර්යක්ෂමව පරිසරය සමඟ ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කල හැකිය.
  • වේගයෙන් ප්‍රජනනය කිරීමේ හැකියාව , වේගවත් වර්ධනය හා ජනන කාලය අඩු වීම.
  • පුළුල් රූපීය මෙන්ම කායික විවිධත්වය.
  • පෝෂණ විවිධත්වය.
  • වෙනත් මහා ජීවීන් සමඟ අන්තර් සබඳතා පවත්වමින් ඔවුන් සමඟ පරිණාමය වීමට ඇති හැකියාව.

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා

Comments are closed.