ඝර්ෂණ බලය වීඩියෝ පාඩම

මෙය අප වෙත එවන ලද්දේ ප්‍රබුද්ධ හේරත් ගුරුතුමා විසින් වන අතර පහත තොරතුරු හරහා ඔහුව සම්බන්ධ කර ගත හැක.

070 570 0790
ප්‍රබුද්ධ හේරත්

චාලක රසායනය SFT PDF එක Download කිරීම සම්බන්ධයෙන් යමි කිසි ගැටලුවක් වේ.

admin@techlogiclk.com 

E-mail ලිපිනය හරහා අපව සම්බන්ධ කර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා