තැටි ආකෘකිකරණය | A/L ICT Note

තැටි ආකෘකිකරණය (Format)

තැටි ආකෘතිකරණය යනු, 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටියේ දත්ත මකා දැමීම තැටි ආකෘතිකරණය ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. මෙම අපි සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරයේදි Format කිරීම ලෙස හදුන්වයි.

තැටි ආකෘතිකරණය ආකාර 2කි

  • පහළ තැටි ආකෘතිකරණය
  • ඉහළ තැටි ආකෘතිකරණය

  • පහළ තැටි ආකෘතිකරණයේදී සිදු වන්නේ දෘඩ තැටියේ තැම්පත් කර ඇති ගොනු වලට අදාල සම්බන්ධක මැකීයාමයි.
  • නමුත් එහිදී පුර්ණ වශයෙන් දත්ත මැකීයාමක් සිදු නොවන අතර විවිධ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් එලෙස Format කර ලද දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී.
  • නමුත් පහළ මට්ටමේ ආකෘතිකරණයේදි තැටියේ සියලු දත්ත ඉවත් වීමක් සිදු වන අතර එම දත්ත නැවත් ලබා ගත නොහැක.

Related Links

Like us on Facebook 

Follow Me

Admin (Asela)

මම කැමති මම දන්න  දේවල් දන්න විදිහට අනික් අයට කියාදෙන්න අන් එ් නිසයි මම මගේ යාලුවොත් එක්ක එකතු  වෙලා  මේ වගේ දෙයක් කරන්න හිතුවෙ. ඉතින් සයිට් එක Technology විෂය කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියල හිතනවා. මම අසේල

සයිට් ගැන හෝ  වෙනත්  ඕනෑම ගැටලුවක් Social Media හරහා හෝ infoaselalk@gmail.com ලිපිනයට හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියේ නිල E-mail ලිපිනයට යොමු කරන්න (admin@techlogiclk.com)
Follow Me
%d bloggers like this: