දිලීර | SFT

දිලීර
 • දිලීර යනු තෙත කාබනික ද්‍රව්‍ය මතුපිට ජීවත් වන පුස් වර්ග වේ.
 • සූන්‍යෂ්ටික වේ.
 • පටලමය ඉන්ද්‍රයිකා සහිතයි.
 • බොහෝ දිලීර බහු සෛලික ‍වන අතර ඒක සෛලික දිලීරද ඇත (ෆීස්ට්)
 • බහු සෛලික දිලිර දේහය අතු බෙදුන නාලාකාර දිලීර සුත්‍රිකා එකතු වීමෙන් මයිසීලියම හෙවත් දිලීර ජාලය නිර්මාණය වී ඇත.
 • ඒවා සාවාර හෝ නිරාවර විය හැක
 • දෘඩ සෛල බිත්තිය කයටීන් වලින සෑදී ඇත
 • සංචිත ආහාරය ග්ලයිකොනජන් වේ.
 • සමහර විශේෂ ශාක හා සත්වයන්ට ව්‍යාධි ජනක වේ.(අලුහම්)
 • මෘතෝපජීවීන් ලෙස හදුන්වන අතර පරිසරයේ ප්‍රාථමික වියෝජකයින් වේ.
 • ඇල්ගී සමග සහජීවී ලයිකන හා ශාක සමග හසජීවී දිලීරක මූල ලෙසද ජීවත් වේ.
 • ප්‍රජනනය බීජානු මගින් සිදුවන අතර ලිංගිය හා අලිංගික ප්‍රජනනය ලෙස ප්‍රජනනය ආකාර 2කි.

දිලීර වල රූප විද්‍යාත්මක හා ලිංගික ප්‍රජනනයේ ලක්ෂන අනුව ප්‍රධාන කොටස් 4කි.

 1. කයිට්‍රිඩියෝමයිකෝටා
 2. සයිගොමයිකෝටා
 3. ඇස්කොමයිකෝටා
 4. බැසිඩියෝමයිකෝටා

කයිට්‍රිඩියෝමයිකෝටා

Image result for chytridiomycetes

සරල හා ආදි කාලීන සෛල වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ජලවාසීය.තෙත පසෙහි ජීවත් වේ.සුදු පැහිති පුලුන් රොදක්

සේ දිස්වන අතර ලිංගික ප්‍රජනනයේදී Oogonium හා Antheridium ලෙස  ජන්මානු නිපදවයි. අලිංගික ප්‍රජනනයේදී Zoosporangium නම් බීජාණුව තුළ චන බීජාණු නිපදවයි.

 

 

 

 


සයිගොමයිකෝටා

Image result for zygomycetes

 

ලිංගික ප්‍රජනනයේදී සංයෝගානුව නම් වූ ද්වී ගුණ සෛලයක් නිපදවන අතර අලිංගික ප්‍රජනනය බීජානුධානිය තුළ නිපදවන අචන බීජානු වලින් සිදුවේ.සූතිකා නිරාවාර වේ.

 

 


ඇස්මකොමයිකෝටා

බැසිඩියෝමයිකෝටා

 

මේවා කොනීඩියා නම් වූ අලිංගික බීජානු නිපදවයි.දීලීර සූත්‍රිකාවල අග්‍රසථය විකසනය වී කොනිධර නිර්මාණය වේ.ලිංගික ප්‍රජනනයේදී ” අක්සය” නම් ව්‍යූහය තුළ “අක්ස බීජාණු ” නිපදවයි.එක් අක්සයක් තුළ අක්ස බීජාණු 8 ක් අන්තර්ගත වේ.

 

 


බැසිඩියෝමයිකෝටා

බැසිඩියෝමයිකෝටා

මේවා බ්ම්මල් ලෙස හැදින්වේ.ලිංගික ප්‍රජනනයේදී බැසිඩ් බීජානු නිපදවන අතර එක් බැසිඩියමක් තුළ බැසිඩ් බීජාණු 4 ක් හටගනී.

 

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

Admin (Asela)
Follow Me

1 Comment

 1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා