නයිට්‍රජන් තිර කිරීම | SFT

නයිට්‍රජන් තිර කිරීම

නයිට්‍රජන් තිර කිරීම ගැන තමයි අපි මේ ලිපිය තුළින් ඔබට ගෙ එන්නේ,

සමහර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අණුක නයිට්‍රිජන් තිර කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.එනම් වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් ඇමෝනියා හෝ ඇමෝනියක් සංයෝග බවට පත්කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙම හැකියාව සමහර බැකිටීරියා හා සයනොබැක්ටීරියා වලට ඇත.

නයිට්‍රජන් තිර කිරීම ක්‍රම 2 කි.

  1. සහජීවී නයිට්‍රජන් තිර කිරීම(රයිසෝබියම්)
  2. ස්වයංපෝෂී නිදැලි නයිට්‍රජන් තිර කිරීම(Azetobactor)

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා

Comments are closed.