බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම | SFT

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම ගැන තමයි මේ ලිපය තුළින් අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ,

මුදවාපු කිරි ‍,යෝගට් ආදියේ අවලම්බන වර්ණ ගැන්වීමට පසු අන්වීක්ෂය මගින් නිරීක්ෂණය කළ හැක.

  • තනුක කළ ඉහත අවලම්බනයෙන් බිංදුවක් ගෙන පිරිසිදු වීදුරු කදාවක් මත පතුරවා තුනී පටලයක් සාදා ගන්න.බැක්ටීරියා පැතිරීමෙන් තුනී ස්ථයක් ඇතිවේ.
  • වාතයේ වියළා ගන්න එමගින් සෛල තිර කිරීමක් ඇතිවේ.
  • බන්සන් දැල්ලට මදක් ඉහළින් එහා මෙහ‍ා ගෙන ගොස් තාපය මගින් තිර කර ගන්න.එමගින් සේදීමේ කදාව මගින් ඉවත්වීම වළක්වයි.
  • මෙතිල් බ්ලූ යොදා තත්පර 30-60ක් පමණ තබා වර්ණ ගන්වන්න.
  • ජලයෙන් සොදා හරින්න එමගින් වැඩි වර්ණක ඉවත් වේ.
  • වියළා අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම පිළිබදව බහත ආකාරයට පෙන්වා දෙන්න පුලුවන්.

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

Admin (Asela)
Follow Me
Latest posts by Admin (Asela) (see all)

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා