වනාන්තර වල වැදගත්කම

වනාන්තරවල වැදගත්කම පිළිබදව කතා කරනවා කියලා මං ඔයාලට කිවුවනේ,ඉතිම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට බොහෝ සෙයින් උවමනා වන මේ වනාන්තර වල වැදගත්කම පිළිබඳවයි….

 

  • වායු ගෝලයේ  කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ඔක්සිජන්  අතර තුල්‍යතාව පවත්වා ගැනීමට වැදගත් වේ.
  • ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ආරක්ෂා  කිරීම.
  • පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීම.
  • පරාගකාරකයින්ට හා බීජ හා ඵල ව්‍යාප්තිකාරකයින්ට රැකවරණය සැලසීම.
  • ආර්ථික  වැදගත්කම.
  • දැව,ටැනින්,රෙසිනර්,මැලියම් වර්ග තන්තු,ඖෂධ  ලෙස

ලෙස පෙන්වා දෙන්න පුලුවන් …..

%d bloggers like this: