ශාක පටක- SFT

ශාක පටක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි.

 1. විභාජක පටක
 2. ස්ථිර පටක

විභාජක පටක

 • කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත .
 • විභාජක  හැකියාව ඇත.

ස්ථිර පටක

 1. කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත.
 2. විභාජක හැකියාව නැත.
 3. ශාක දේහයක බහුලම සරල ස්ථිර පටක  වර්ග 3කි.ඒවා නම්,
 • මෘදුස්තර පටක
 • ස්ථුල කෝණාස්තර  පටක
 • දෘඩ ස්ථර පටක

   මෘදුස්තර පටකය (Parenchyma)

   • උසස් ශාකවල කදන්,මුල්,පත්‍ර ආදී සියලුම කොටස්වල දක්නට ඇත.
   • ගෝලීය ,බහුතලීය හා දණ්ඩාකාර යන හැඩ වලින් පවතින සජීවී ඒවා වේ.
   • ශාකයක පිරවුම් පටකයක් නම් වේ.එනම්,ඕනෑම ශාක කොටසක බහුලතම සෛල වේ.

උදා: ශාක කද,මුල්වල බාහිකයේ,මජ්ජාවේ,පත්‍ර මැද මාංසල ඵල වල ඇත.

   • විවිධ ප්‍රමාණ වලින් අන්තර් සයිලීය අවකාශ පිහිටයි.
   • ඉතා තුනී සෙලියුලෝස් සයිල බිත්තියක් ඇත.
   • ශාක පත්‍ර මැද හරිතස්ථරයක් පිහිටයි .
   • හැඩය අනුව එම මෘදුස්තර ආකාර 2 කි.
   1. ඉනි මෘදුස්තර  පටකය
   2. සවිවර මෘදුස්තර  පටකය

ස්ථුලකෝණාස්තර පටකය (Collenchyma)

   • කොන් සීමා ඝන වී තිබීම.
   • දිගට් හැඩැති වේ.
   • අන්තර් සයිලිය අවකාශ පැහැදිලි නැත.
   • දෘඪස්ථර පටකය(sclerenchyma)
   • අජීවි සයිල වේ.
   • ලිීග්නීන් සහිත ඝන බිත්ති ඇත.
   • අන්තර් සෛලීය අවකාශ පැහැදිලි නැත.
   • ස්ථුල කෝණාස්තර වි ්‍යුහය පිහිටීම හා සැකසීම අනුව ප්‍රථමික ශාක දේහයට යම් ශක්තියක් ලබා දේ.

 

%d bloggers like this: