ශාක පටක වර්ගීකරණය | SFT

ශාක පටක
ශාක පටක වර්ගීකරණයේදී ප්‍රධාන ආකාර 2කි.
              1. විභාජක පටක
              2. ස්ථිර පටක

විභාජක පටක

 • කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත .
 • විභාජක  හැකියාව ඇත.

ස්ථිර පටක

 1. කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත.
 2. විභාජක හැකියාව නැත.
 3. ශාක දේහයක බහුලම සරල ස්ථිර පටක  වර්ග 3කි.ඒවා නම්,
 • මෘදුස්තර පටක
 • ස්ථුල කෝණාස්තර  පටක
 • දෘඩ ස්ථර පටක

මෘදුස්ථර පටකය ( Parenchyma )

 • උසස් ශාක කදන් වල මුල් පත්‍ර ඇදී සියලු කොටස් වල දැකගත හැකිය.
 • ගෝලීය බහුතලීය හෝ දණ්ඩාකර යන හැඩවලින් සමන්විත සජීවී සෛල වේ.
 • ශාකයක පිරවුම් පටකය ලෙස හැදින්වේ එනම් ඕනෑම ශාක කොටසක බහුලතම සෛල වර්ගයයි.
  • උදා: ශාක කද,මුල්වල බාහිකයේ,මජ්ජාවේ,පත්‍ර මැද මාංසල ඵල වල ඇත.
 • විවිධ ප්‍රමාණ වලින් අන්තර් ‍ෛසයිලීය අවකාශ පිහිටයි.
 • ඉතා තුනී සෙලියුලෝස් සයිල බිත්තියක් ඇත.
 • ශාක පත්‍ර මැද හරිතස්ථරයක් පිහිටයි .
 • හැඩය අනුව එම මෘදුස්තර ආකාර 2 කි.
 • ඉනි මෘදුස්තර  පටකය
 • සවිවර මෘදුස්තර  පටකය

ස්ථුලකෝණාස්තර පටකය ( Collenchyma )

   • කොන් සීමා ඝන වී තිබීම.
   • දිගට් හැඩැති වේ.
   • අන්තර් සයිලිය අවකාශ පැහැදිලි නැත.
   • දෘඪස්ථර පටකය(sclerenchyma)
   • අජීවි සයිල වේ.
   • ලිීග්නීන් සහිත ඝන බිත්ති ඇත.
   • අන්තර් සෛලීය අවකාශ පැහැදිලි නැත.
   • ස්ථුල කෝණාස්තර වි ්‍යුහය පිහිටීම හා සැකසීම අනුව ප්‍රථමික ශාක දේහයට යම් ශක්තියක් ලබා දේ.

 

 

Credits දීමට මනුස්සකමක් ඇත්තවුන් සදහා උපුටා ගැනීමට අවසර ඇත.

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links: