සයනොබැක්ටීරියා | SFT

සයනොබැක්ටීරියා

සයනොබැක්ටීරියා පිළිබදව තමයි අපි මේ ලිපියෙන් කතා කරන්න බලාප‍ොරොත්තු වෙන්නෙ.

සයනොබැක්ටීරියා පිළිබදව – Short Note

  • ඉතා පුලුල් ස්වභාවික ව්‍යාපතියක් දක්වන මොවුන් තෙත පෘෂ්ධවල පසෙහි නිල් කොල පැහැති ලප ලෙස දක්නට ලැබේ.
  • මිරිදියෙහි මෙන්න කරදියෙහිදිත් දක්නට ලැබේ.
  • සමහර විශේෂ දිලීර හෝ ප්‍රොටොසෝවා සමග ශාක ආශීතව දක්නට ලැබේ.
  • පටලමය ඉන්ද්‍රයිකා නොමැත.
  • ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ඇත.
  • 70 S රයිබෙසෝම පවතී.
  • ශාක ප්ලවාංග වේ.

උදා – Lyngbia,Anabaena Nostoc

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා