කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය | SFT

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය, මේ වනවිට බොහෝ දෙන‍ෙක් කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කෙරෙහි උනන්දුවන් දක්වනවා දැකගන්න පුලුවන්. ඉතින් අප‍ේ විශයට අදාලව මේ ගැන ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.😊 😊   ‍වගාවේදී භාවිතා කරන පෙහොර…

Read more »
ශාක පටක

ශාක පටක වර්ගීකරණය | SFT

ශාක පටක වර්ගීකරණයේදී ප්‍රධාන ආකාර 2කි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත….

Read more »
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හැදින්වීම | SFT

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව කියලා කියන්නේ SFT වල ‍තියෙන ටිකක් දිග වගේම පාඩම් කරන්න සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙන පාඩමක් කිව්වොත් නිවැරෙදියි.මේ පාඩම හා සම්බන්ධව ලිපි මාලාමක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න මම…

Read more »