දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය

‍ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත වර්ග ලෙස ලාක්ෂා,බීරලු, බතික් ඇගලුම් ගඩොල් වැනි කර්මාන්ත හදුන්වා දිය හැක. ඉතින් මෙලෙස වන කර්මාන්ත විවිධ නිර්ණායක පදනම් කරගෙන කොටක් කිපයක බෙදා දක්වන්න පුලුවන්…

Read more »