දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය | E.TECH

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය ගැන මේ ලිපිය තුළින් කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත වර්ග ලෙස ලාක්ෂා,බීරලු, බතික් ඇගලුම් ගඩොල් වැනි කර්මාන්ත හදුන්වා දිය හැක. ඉතින් මෙලෙස වන කර්මාන්ත…

Read more »