තැටි ආකෘතිකරණය

තැටි ආකෘතිකරණය | ICT

මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටියේ දත්ත මකා දැමීම තැටි ආකෘතිකරණය ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. මෙම අපි සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරයේදි Format කිරීම ලෙස හදුන්වයි.  ආකාර 2කි පහළ තැටි ආකෘතිකරණය ඉහළ තැටි ආකෘතිකරණය පහළ…

Read more »