මොකක්ද මේ ක්‍රියායනයක් කියන්නෙ ?

ICT OS පාඩමේදී නිතරම හමුවෙන වචනයක් තමයි ක්‍රියායනය කියන වචනෙ. ඉතින් මොකක්ද මේ ක්‍රියායනයක් කියන්නේ ? පරිගණක ක්‍රමලේඛනයක් ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්වූ විට එය ක්‍රියානයක් ලෙස හැදින්වේ. එතින් මෙතනදි ඔයා මතක…

Read more »