තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Information & Communication Technology

III කාණ්ඩයේ විශයක් !

ICT  විශය උසස් පෙළ ඕනෑම විශයක් සමඟ තෝරා ගැනීමට පුලුවන්.

 

ICT විශය ඉගෙනගැනීමේදී අවශ්‍ය වන Past Papers, Model Papers, Prototype Papers, Teacher Guide & Syllabus වගේම විවිධ පාසල් වල ප්‍රශ්න පත්‍ර ත් මේ Section එක හරහා ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

A/L ICT Past Papers & Answers

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

A/L ICT Prototype Papers

මූලාකෘති පත්‍ර

School , Province Papers & more

විශයට සම්බන්ධ වෙනත් ප්‍රශ්න පත්‍ර

ICT Notes & Short Notes Collection

විශයට අදාල සටහන් හා කෙටි සටහන්

Teacher Guide & Syllabus

ගුරු අත්පොත් හා විශය නිර්දේශ

Articles

විශය සම්බන්ධ ලිපි

A/L Technology Updates

Be Link !

Updates Missed නොකර දැනගන්න.

 

දැන්ම අපේ Telegram Channel එකට Join වෙන්න.