වනාන්තර වල වැදගත්කම

වනාන්තරවල වැදගත්කම පිළිබදව කතා කරනවා කියලා මං ඔයාලට කිවුවනේ,ඉතිම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට බොහෝ සෙයින් උවමනා වන මේ වනාන්තර වල වැදගත්කම පිළිබඳවයි….   වායු ගෝලයේ  කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ඔක්සිජන් …

Read more »

ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර

අද මේ ලිපියෙන් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර පිළිබඳවයි. SFT විෂයට අදාළව ඔබට ශාක කොටස් පිළිබඳ හැදෑරීමේදී වනාන්තර පිළිබඳව ඉගෙනීමට සිදුවේ.ඉතින් මේ ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි…

Read more »

ශාක පටක- SFT

ශාක පටක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත. විභාජක…

Read more »