ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Bio System Technology

තෝරාගත හැකි විශයක් !

උසස්පෙළ තාක්ෂණවේදය හැදෑරීමේදී ET හෝ BST යන විශයන් දෙකෙන් එක් විශයක් තෝරා ගත යුතු වෙනවා.

 

BST හදාරණ සිසුවෙකුට මෙම විශය අධ්‍යනයේදී අවශ්‍ය වන Past Papers, Model Papers, Prototype Papers, Teacher Guide & Syllabus, Quiz Bank වගේම විවිධ පාසල් වල ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනීමට මෙම Section එක හරහා හැකියාව තිබෙනවා.

A/L BST Past Papers & Answers

පසුගිය වර්ෂ වල විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

A/L BST Prototype Papers

මූලාකෘති පත්‍ර

Articles

විශය සම්බන්ධ ලිපි

School , Province Papers & more

විශයට සම්බන්ධ වෙනත් ප්‍රශ්න පත්‍ර

SFT Notes & Short Notes Collection

විශයට අදාල සටහන් හා කෙටි සටහන්

Teacher Guide & Syllabus

ගුරු අත්පොත් හා නව විශය නිර්දේශ

A/L Technology Updates

Be Link !

Updates Missed නොකර දැනගන්න.

 

දැන්ම අපේ Telegram Channel එකට Join වෙන්න.