සරල ඉන්ජින් වල සහ ට්‍රැක්ටර වල ක්‍රියාකාරීත්ය සහිත සම්පූර්ණ සටහන.

Download සරල ඉන්ජින් සහ ට්‍රැක්ටර PDF

නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය

දේවින්ද විජේකෝන් සර් මෙහෙයවන නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට පහත ලින්ක් එක හරහා සම්බන්ධ වන්න 

 

 Sep 07 - රාත්‍රි 9.00 - 12.00

යාන්ත්‍රිකරණය PDF

සරල ඉන්ජින් සහ ට්‍රැක්ටර PDF

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විශය හදාරණ ඔබට වැදගත් වෙන ලිපි

2020 ET Model Paper

හැමෝම හොයන සහ හැමෝම ඉල්ලපු 2020 වර්ෂය සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය...

Read More

2020 SFT Model Paper

හැමෝම හොයන සහ හැමෝම ඉල්ලපු 2020 වර්ෂය සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය...

Read More

රා නිෂ්පාදනය | SFT

රා නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නෙ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක් ලෙස...

Read More

ඇල්ගී | SFT

ඇල්ගී වල ලක්ෂණ පහත පරිදි පෙන්වා දෙන්න පුලුවන් , ප්‍රධාන...

Read More

වෛරස | SFT

වෛරස ගැන කෙටියෙන් දැනගමු. වෛරස යනු ප්‍රග් න්‍යෂ්ටික හෝ සූ...

Read More

දිලීර | SFT

දිලීර යනු තෙත කාබනික ද්‍රව්‍ය මතුපිට ජීවත් වන පුස් වර්ග...

Read More