ඉදිකිරීම් සදහා ගඩොල් භාවිතය | E.TECH

ඉදිකිරීම් සදහා ගඩොල් භාවිතය පිළිබදව මේ ලිපයෙන් අපි සාකඡ්ඡා කරමු. මුලින්ම බලමු හොද ගඩොලක් තෝරා ගන්න පුලුවන් නිර්ණායක එහෙමත් නැත්නම් ගඩොලක ඉන්ජිනේරුමය ගුණාංග මොනවද කියන එක. ගඩොලක ඉන්ජිනේරුමය ගුණ සෘජු…

Read more »

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය | E.TECH

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය ගැන මේ ලිපිය තුළින් කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත වර්ග ලෙස ලාක්ෂා,බීරලු, බතික් ඇගලුම් ගඩොල් වැනි කර්මාන්ත හදුන්වා දිය හැක. ඉතින් මෙලෙස වන කර්මාන්ත…

Read more »