තැටි ආකෘකිකරණය | A/L ICT Note

තැටි ආකෘකිකරණය (Format) තැටි ආකෘතිකරණය යනු,  මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටියේ දත්ත මකා දැමීම තැටි ආකෘතිකරණය ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. මෙම අපි සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරයේදි Format කිරීම ලෙස හදුන්වයි. තැටි ආකෘතිකරණය ආකාර…

Read more »