කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය

මේ වනවිට බොහෝ දෙන‍ෙක් කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කෙරෙහි උනන්දුවන් දක්වනවා දැකගන්න පුලුවන්. ඉතින් අප‍ේ විශයට අදාලව මේ ගැන ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.😊 😊   ‍වගාවේදී භාවිතා කරන පෙහොර වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් රසායනික…

Read more »