පිමල් මදූප පරිමාව ප්‍රශ්න | SFT ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර