SFT Model Papers

New Paper

2020 SFT Model Paper
2019 SFT Model Paper

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ගණිතය සියල්ල

පෙරහුරු ප්‍රශ්න - ජීව විද්‍යාව සියල්ල

කාර්යය ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව -Model Paper

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ICT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ICT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න භෞතික විද්‍යාව

12-13 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

Paper-SFT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02-පිළිතුරු