SFT Model Papers

New Paper

2020 SFT Model Paper

SFT පාඩමෙන් පාඩමට වෙන්කරන ලද ප්‍රශ්න

 

2019 SFT Model Paper

SFT පාඩමෙන් පාඩමට වෙන්කරන ලද ප්‍රශ්න

 

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ගණිතය සියල්ල

පෙරහුරු ප්‍රශ්න - ජීව විද්‍යාව සියල්ල

කාර්යය ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව -Model Paper

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ICT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ICT

SFT Section

SFT විශයට අදාල Past Papers, Notes, Teacher Guide, Syllabus, Prototype Paper ඇතුලු තවත් බොහෝ දෑ.

පෙරහුරු ප්‍රශ්න භෞතික විද්‍යාව

12-13 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

Paper-SFT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02-පිළිතුරු

A/L Technology Updates

මිස් කරගන්න නම් එපා !

අලුතෙන්ම දාන PDF ගැන ඉක්මණට දැනගන්න

 

මේ දැන්මම

අපේ Telegram Channel එකට Join වෙන්න.