SFT Model Papers

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ගණිතය සියල්ල

පෙරහුරු ප්‍රශ්න - ජීව විද්‍යාව සියල්ල

පෙරහුරු ප්‍රශ්න භෞතික විද්‍යාව

SFT

https://techlogiclk.com

පෙරහුරු ප්‍රශ්න -ICT

12-13 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

Paper-SFT

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02-පිළිතුරු