තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

Science For Technology

quiz lesson by lesson

පාඩමෙන් පාඩමට ප්‍රශ්න

ජාතික අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිකුත් පුනරීක්ෂණ පොත ඔබට භාවිතයට වඩාත් ආකාරයට දැන් පාඩමෙන් පාඩමට වෙන්කර ඇත PDF techlogiclk.com අප වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගැනීමට පුලුවන්.

 

1 වන පාඩම

ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව

2 වන පාඩම

ජෛවාණු වල වැදගත්කම

3 වන පාඩම

මූලික ගණිතය

4 වන පාඩම

පයිතගරස් සම්බන්ධය

5 වන පාඩම

මිනුම් ශිල්ප ක්‍රම

6 වන පාඩම

තාප රසායනයේ මූලික සංකල්ප

7 වන පාඩම

පරිගණකය

8 වන පාඩම

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති

9 වන පාඩම

ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත

10 වන පාඩම

තාපය

11 වන පාඩම

චාලක රසායනයේ මූලික සංකල්ප

12 වන පාඩම

මෘදුකාංග භාවිතය

13 වන පාඩම

අන්තර්ජාලය හා සන්නිවේදනය

14 වන පාඩම

බලය

15 වන පාඩම

චාලක රසායනයේ මූලික සංකල්ප

16 වන පාඩම

ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව

17 වන පාඩම

ස්වභාව නිෂ්පාදන

18 වන පාඩම

ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

19 වන පාඩම

පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ

20 වන පාඩම

විද්‍යුතය හා චුම්බකත්වය

21 වන පාඩම

රසායනික කර්මාන්ත

22 වන පාඩම

චලිතය

23 වන පාඩම

නැනෝ තාක්ෂණය

24 වන පාඩම

සංඛ්‍යාතය

25 වන පාඩම

තාක්ෂණයේ දියුණුව හා පරිසරය

මෙම ප්‍රශ්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් නිකුත් කර ඇත්තේ පරණ විශය නිර්දේශයට අනුව නිසා මෙහි ඇති පාඩම් අනුපිළිවෙළ හා ඇතැම් කරුණු නව විශය නිර්දේශයට අදාලව වෙනස් වේ.

එම නිසා නව විශය නිර්දේශය ද පරිශීලන කරමින් මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර කිරීම තුළින් ඔබගේ දැනුම වැඩි කර ගැනීමට මහඟු පිටුවහලක් වනු ඇත.