ශාක පටක- SFT

ශාක පටක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත. විභාජක…

Read more »