ශාක පටක

ශාක පටක වර්ගීකරණය | SFT

ශාක පටක වර්ගීකරණයේදී ප්‍රධාන ආකාර 2කි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත….

Read more »