ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර

අද මේ ලිපියෙන් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර පිළිබඳවයි. SFT විෂයට අදාළව ඔබට ශාක කොටස් පිළිබඳ හැදෑරීමේදී වනාන්තර පිළිබඳව ඉගෙනීමට සිදුවේ.ඉතින් මේ ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි…

Read more »

ශාක පටක- SFT

ශාක පටක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත. විභාජක…

Read more »